Tổ chức giáo dục KENRIN hướng đến tiêu chí mỗi học viên có thể thực hiện được những kiến thức, kỹ năng được truyền đạt, và phát huy bản sắc cá nhân trong cuộc sống. Tôi đã sử dụng hình ảnh quyển sách đại diện cho tri thức và những trang giấy làm tôi liên tưởng đến hình ảnh cánh chim sải dài, tượng trưng cho sự linh hoạt trong giáo án giảng dạy, sự tận tâm của giảng viên không mỏi là yếu tố khác biệt mà tôi muốn đưa vào logo.

Date: Dec 2015

Client: KENRIN